Het eerste consult bestaat uit een intake (anamnese), een gesprek waarin verschillende onderwerpen aanbod komen, klachten zowel fysiek als emotioneel, algemene lichaamsfuncties, levensstijl, de dingen van alledaags, enz. Vervolgens zal er een lichaamsgericht onderzoek volgen (musculoskeletaal - visceral - craniaal) om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van je hulpvraag.

De basis van een consult is een integratie van verschillende behandeltechnieken die toegang verschaft tot de wijsheid van het lichaam.

Het aantal sessies is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

  
   

Tarieven therapeutisch consult

Een eerste behandeling inclusief intake ( 1,5 uur ): € 90,00 
Vervolg behandeling ( 1 uur ): € 60,00 
Vervolg uitbreiding per 1/2 uur: € 30,00 

 

Betaling vindt plaats aan het einde van de behandeling, dit kan per pin of contant. 

 

Praktische gegevens van Praktijk ZEN 

Rekening nummer NL32RABO0109266390 t.n.v. P. Timmermans
KvK 50652273

tbv de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg ben ik aangesloten bij Solopartners.

 

Vergoedt uw verzekeraar de kosten?

Mijn behandelingen komen NIET voor vergoeding in aanmerking.

Al langere tijd zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande voor alle beroepsgroepen in de alternatieve/ complementaire gezondheidszorg. Momenteel betreft het met name de eisen die gesteld worden vanuit zowel de zorgverzekeraars als het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Eisen van controlerende aard, die middels de beroepsvereniging en overkoepelende organisaties geborgd moeten worden. Maar er worden ook eisen gesteld van inhoudelijke aard. Zo zullen de zorgverzekeraars invloed gaan uitoefenen op de volgende onderdelen van de praktijkvoering:( enkele voorbeelden )

 • welke klachten/ziektebeelden er wel of niet behandelend mogen worden.
 • verplichting om behandelovereenkomst af te sluiten tussen patiënt en zorgverlener.
 • controle en intervisie zal plaatsvinden door organen, die niet werkzaam zijn vanuit de desbetreffende specialisatie ( de alternatieve/ complementaire geneeskunde ) maar vanuit de reguliere geneeskunde. De schoenmaker gaat dus bepalen, hoe de bakker zijn brood moet bakken.

Deze eisen waar we nu aan moeten voldoen sluiten vooral aan op de reguliere gezondheidszorg en dat zorgt ervoor dat de kloof tussen alternatief en regulier blijft bestaan terwijl het net heel wenselijk is om elkaar als aanvulling te gaan zien.

 

Inhoudelijke verdieping en verbreding van vakkennis staan bij mij centraal. Bijscholing wordt regelmatig gevolgd alsmede intervisies met en door collegae om zo vorm te geven door met hart en ziel te werken aan dat wat ik graag doe, mensen helpen!

Door het niet aansluiten bij een beroepsvereniging heb ik de keuze gemaakt om met passie, kwaliteit en expertise persoons-gericht te blijven werken voor een ieder die wil genezen en helen op een duurzame wijze, nu en in de toekomst.

                                                                       

Om over na te denken:

Nu is het zo, dat de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar is, dat de vergoedingen voor alternatieve consulten steeds meer teruggedraaid worden. Deze tendens zal zich voortzetten. Ik adviseer dan ook om goed af te wegen of een aanvullende verzekering nog wel rendabel is of dat de extra premie niet beter gebruikt kan worden om zelf het consult te betalen?!

 

Let op: Consulten zijn uitsluitend op afspraak. Indien u verhinderd bent en minstens 24 uur voorafgaand de afspraak annuleert voorkomt u dat de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

Privacyverklaring Praktijk Zen AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door deze nieuwe Europese privacywet is uw privacy in alle landen van de EU gewaarborgd en hetzelfde.
Er zijn een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij als therapeuten moeten voldoen wanneer wij gegevens van u vastleggen.

Praktijk Zen heeft een register van verwerkingsactiviteiten.

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die ik vastleg in het cliëntendossier. Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, kan ik deze laten zien.

In het register van verwerkingsactiviteiten is het volgende opgenomen:

 1. Een omschrijving van de persoonsgegevens die ik verwerk van u als cliënt.
 2. Een beschrijving van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden.
 3. Het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.
 4. Welke organisatorische maatregelen genomen zijn om de persoonsgegevens te beveiligen.
 5. Hoe lang ik uw persoonsgegevens bewaren.
 6. Hoe ik omga met een datalek.

Hoe wordt u als cliënt geïnformeerd? 

 1. Ik informeer u mondeling over de dossierplicht tijdens de intake, uw persoonlijke gegevens worden gevraagd en geef u uitleg waarom deze noodzakelijk zijn en wat ik hier verder mee doe. U ontvangt tevens dit formulier om door te lezen en ter goedkeuring te ondertekenen.
 2. De website van Praktijk Zen is voor een ieder toegankelijk via internet. Deze website is alleen informatief. Via de website worden geen persoonsgegevens gevraagd of afspraken geïnitieerd. Afspraken worden telefonisch of per mail met mij gemaakt. Een ieder die de website van Praktijk Zen via internet bezoekt doet dat op eigen verantwoording.
 3. Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven ouders / voogd schriftelijk toestemming voor de behandeling.

 

A: Benoemen persoonsgegevens: Hieronder ziet u welke persoonsgegevens ik van u vraag en bewaar

 • Naam, adres, postcode, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Toestemming nieuwsbrief
 • Naam huisarts, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer
 • Bijzondere en/of medische persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het optimaal uitvoeren van mijn behandelingen. Mochten er gedurende uw behandelingen wijzigingen optreden in uw medische situatie dan dient u dit te melden
 • Toestemming ouders / voogd bij minderjarig zijn
 • Behandelingsprotocol en voortgang hiervan

B: Doeleinden van de persoonsgegevens die in mijn praktijk worden verwerkt.

 1. Contactgegevens; heeft Praktijk Zen nodig u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren. Emailadressen gebruik ik om informatie te verstrekken en incidenteel een nieuwsbrief te versturen. Cliënten geven zelf aan of zij de nieuwsbrief van mijn praktijk willen ontvangen en kunnen zich ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Persoonsgegevens verwerken gebeurt door wettelijke verplichting. Indien nodig overleg met andere medische professionals echter deze zal alleen met toestemming van u plaatsvinden.
 2. Behandelingsprotocol / voortgang; Om een goede behandeling te kunnen geven is het noodzakelijk om aantekening op te maken. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht.
 3. Minderjarigen; Indien de cliënt minderjarig is heeft deze toestemming nodig van zijn of haar ouders/voogd om een behandeling te krijgen. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Minderjarigen zijn zelf bevoegd om toestemming te geven voor het doorbreken van de zwijgplicht in geval van hulp die nodig is of zij denken nodig te hebben.

C: Wie hebben inzage in uw cliëntendossier? Het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van geregistreerde gegevens.

 1. Ik ben werkzaam als zelfstandige zonder personeel zodat ik de enige ben die toegang heeft tot de dossiers.Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer ik uw casus voor zou leggen tijdens intervisie met collega therapeuten gebeurt dit anoniem en onherkenbaar.
 2. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

D: Hoe is de beveiliging van cliëntendossiers geregeld in mijn praktijk?

 1. Gegevens worden schriftelijk genoteerd en zijn alleen voor mij inzichtelijk. Ze worden niet gedigitaliseerd maar veilig in een afgesloten kast bij Praktijk Zen opgeborgen.

E: Bewaartermijn van uw gegevens?

 1. Ik bewaar uw gegevens 15 jaar zoals vastgelegd in artikel 7:454 lid3 BW vanaf datum start behandeling en langer indien dit nodig is. U kunt op elk moment uw gegevens inzien of deze op aanvraag laten verwijderen

F: Hoe ga ik om met datalekken?

 1. Mocht er onverhoopt een datalek zijn ontstaan dan maak ik binnen 72 uur melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Wanneer nodig meld ik het voorval aan de betrokkenen.

Formulier Privacyverklaring Praktijk Zen